Question

Kan Hiprex orsaka en metabolisk acidos?

Det omnämns i FASS att det kan vara ett eventuellt resultat av en överdosering av preparatet. I den svenska biverkningsdatabasen, Swedis, står dock inga fall av metabolisk acidos omnämnda. Inte heller vid en snabb sökning på Pubmed kunde vi inte heller hitta några artiklar som behandlar acidos framkallad av metenaminpreparat.

Njursjuka och njurtransplanterade som ibland också uppvisar en metabolisk acidos?
Det står i Martindale att man skall undvika metenaminsalterna i nedanstående sammanhang:

… the salts should be avoided in severe [renal] impairment because of the risk of mandelate or hippurate crystalluria. They should also be avoided in patients with severe dehydration, metabolic acidoses or gout.

Observera också att enligt FASS-texten innebär nedanstående tillstånd en kontraindikation för behandling med Hiprex:

Njurinsufficiens, svår dehydrering och gikt. Överkänslighet mot det aktiva innehållsämnet eller mot något hjälpämne.

Då en patient står på en alkalisk behandling kan det motverka effekten av Hiprex. Detta står nämnt i FASS:

Alkaliska substanser reducerar metenamins effekt ex. kan antacida orsaka betydande höjning av urinens pH och därmed reducera effekten av Hiprex.