Question

Ery-Max och p-piller

Medicinsk konsekvens:
Vissa antibiotiska skulle i sällsynta fall kunna minska effekten av antikonceptionella medel genom att interferera med återupptag av okonjugerad steroid i tarmen. Härigenom skulle plasmanivåerna av aktiv steroid sjunka. Graviditeter har främst inträffat hos p-pillerbehandlade kvinnor som samtidigt intagit ampicillin, amoxicillin eller tetracykliner. Koncentrationerna för etinylestradiol kan ändras, men dessa förändringar anses ligga inom gränserna för normal variation och kan ej sättas i samband med minskad effekt av p-piller. Det finns fallrapporter om oönskade graviditeter hos kvinnor som tagit p-piller och samtidigt blivit behandlade med antibiotika, men med hänsyn till det stora antalet kvinnor som äter p-piller så är antalet fall relativt få. Det är däremot viktigt att kunden/patienten ser till att ta p-piller enligt anvisningarna, dvs. få i sig rätt mängd.

Är kunden/patienten orolig för att bli gravid rekommenderar vi att använda annat p-skydd, t ex. kondom under den tid som antibiotikabehandlingen pågår. I mycket sällsynta fall kan Ery-Max ge upphov till ökad risk för hjärt-kärlmissbildningar under de tidiga veckorna av en graviditet (tom vecka 12).
Denna riskhöjning är mycket liten, men ändå ett observandum. Därför rekommenderar vi att använda annat mekaniskt p-skydd, t ex. kondom, under den tid som Ery-Max behandling pågår.

Rekommendation:
Antibiotika kan generellt användas tillsammans med p-piller. Det kan inte uteslutas att effekten blir något lägre i sällsynta fall, främst med ampicillin, amoxicillin eller tetracykliner. Är kunden/patienten orolig för att bli gravid rekommenderar vi att använda annat p-skydd, t ex. kondom, under den tid som antibiotikabehandling pågår.

I mycket sällsynta fall kan Ery-Max ge upphov till ökad risk för hjärt-kärlmissbildningar under de tidiga veckorna av en graviditet.

Denna riskhöjning är mycket liten, men ändå ett observandum. Därför rekommenderar vi att använda annat mekaniskt p-skydd, t ex. kondom, under den tid som Ery-Max behandling pågår (tom vecka 12 under graviditeten).