FAQ

Einblenden aller Antworten
Ausblenden aller Antworten
 • VAD ECHINAGARD ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

  VAD ECHINAGARD ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

  Växtbaserat läkemedel för kortvarig profylax och lindring av förkylning.

  Endast korttidsbehandling.

  Röd solhatt har rapporterats stimulera immunförsvaret (makrofagernas fagocytosoch aktiviteten hos NK-celler).

  En studie på Echinagard orala droppar visade att hos personer med förkylningssymtom bröt förkylningen ut mindre ofta hos dem som fick Echinagard droppar jämfört med de personer som enbart fick overksamma droppar. Förkylningen förkortades med i medeltal 4 dagar.

 • Hur stor del av dosen tas upp systemiskt?

  Hur stor del av dosen tas upp systemiskt?

  En dos Zidoval gel ger upphov till cirka 2% av genomsnittlig maximal serumkoncentration av en 500 mg tablett som tillförts peroralt. Vid normal användning ger formuleringen därför minimala serumkoncentrationer av metronidazol.

 • Kan Zidoval ges till gravida?

  Kan Zidoval ges till gravida?

  Zidoval är liksom annan lokal antibiotika för behandling av bakteriell vaginos B1 klassat till gravida. Data från ett stort antal (flera hundra) graviditeter tyder inte på skadliga effekter av metronidazol på fostret/det nyfödda barnet. Några formella studier med Zidoval vaginalgel hos gravida kvinnor har inte genomförts. Förskrivning till gravida kvinnor skall därför ske med försiktighet.

 • Kan alkoholintag under behandlingen ge antabus-effekt?

  Kan alkoholintag under behandlingen ge antabus-effekt?

  Peroralt metronidazol har förknippats med antabus-reaktion i kombination med alkohol. Vid de låga serumkoncentrationer som föreligger vid användningen av Zidoval vaginalgel, är risken för liknande reaktioner osannolik men kan inte uteslutas.

 • Varför lokal behandling mot bakteriell vaginos?

  Varför lokal behandling mot bakteriell vaginos?

  Att behandla lokalt innebär ofta att man drastiskt kan minska både mängden tillfört läkemedel och frekvensen och allvarlighetsgraden av biverkningar. Lokal metronidazol-behandling (Zidoval) är lika effektivt som per oral behandling, trots att den totala mängden tillförd antibiotika kan minskas till 1/30.

 • Innehåller gelen ämnen som kan påverka pessar och kondom?

  Innehåller gelen ämnen som kan påverka pessar och kondom?

  Pessar och kondom påverkas inte av behandlingen eftersom gelen inte innehåller några mineraloljor.

 • Varför en gel?

  Varför en gel?

  Att Zidoval består av antibiotika i en vattenbaserad gel beror på att gelen skapar en stabil surhetsgrad (pH) så att miljön i underlivet återställs till den normala, i vilken mjölksyrabakterierna som utgör vårt försvar mot infektioner trivs. De bakterier som ger bakteriell vaginos har nämligen en förmåga att höja pH i underlivet och på så vis skapa en miljö som de oönskade bakterierna trivs i. Gelens funktion är såldes att skapa en miljö i underlivet i vilken de ”goda” mjölksyrabakterierna snabbt kan återväxa.

 • Vilken typ av antibiotika finns i Zidoval?

  Vilken typ av antibiotika finns i Zidoval?

  Zidoval innehåller metronidazol , ett antibiotika som tar kål på de oönskade bakteriearter som orsakar bakteriell vaginos men som skonar de ”goda” mjölksyrabakterierna. Behandling med metronidazol lokalt leder till mycket låg resistensutveckling (1%) mot metronidazol hos de bakterier som förknippas med bakteriell vaginos, vilket är signifikant lägre resistensutveckling jämfört med annan typ av antibiotika för behandling av bakteriell vaginos.1

  1.Beigi et al. Antimicrobial resistance associated with the treatment of bacterial vaginosis. Am J Obstet Gynecol 2004; 191:1124-9

  Länk;  32368

 • Ska det bli gel över i tuben efter sista administreringen?

  Ska det bli gel över i tuben efter sista administreringen?

  En tub Zidoval innehåller 40g gel. Zidoval ges i doser om 5g en gång dagligen i 5 dagar. Totalt använder man således 25g gel. Efter sista doseringen ska det därför finnas gel kvar i tuben (extra för att kompensera för eventuellt spill).

 • Hur ska applikatorn fyllas?

  Hur ska applikatorn fyllas?

  I en förpackning av Zidoval finns fem engångs-applikatoror, en för varje dos läkemedel. Applikatorn skruvas på tuben så att den sitter fast och tuben pressas sedan så att applikatorn fylls av gel till dess att applikatorn är full (då tar det stopp). Applikatorn skruvas av från tuben och gelen appliceras.

 • Kan man inta alkohol när man äter denna medicin? Påverkar det behandlingen på något vis?

  Kan man inta alkohol när man äter denna medicin? Påverkar det behandlingen på något vis?

  Det går bra att ta alkohol, t ex. något glas vin eller så. Generellt är det ju så att mycket alkohol är en belastning för kroppen och därmed är det svårare att få bort infektionen – men det går bra att kombinera Trimetoprim Meda med alkohol.

 • Mixtur – varför står inte hållbarheten för öppnad flaska i bipacksedeln/FASS?

  Mixtur – varför står inte hållbarheten för öppnad flaska i bipacksedeln/FASS?

  Mixturen är avsedd att använda under en behandlingskur.

  Eftersom mixturen är så kemiskt stabil så behöver man inte rent regulatoriskt skriva detta i FASS-texten.

 • Har magnesiumstearatet i tabletten animaliskt ursprung?

  Har magnesiumstearatet i tabletten animaliskt ursprung?

  Nej, magnesiumstearat är av vegetabiliskt ursprung.

 • Trimetoprim och sol?

  Trimetoprim och sol?

  Det är OK att sola men en sällsynt biverkan är känslighet för solljus.

 • Det finns gummi i Trimetoprim tabletter. Kan man vara allergisk mot detta?

  Det finns gummi i Trimetoprim tabletter. Kan man vara allergisk mot detta?

  I tabletterna finns det xantangummi, som är syntetiskt framställt. I pricktest är det latex man tester mot och denna typ av gummi finns inte i tabletten.

 • Mixtur: hållbarhet, konsistens och förvaring?

  Mixtur: hållbarhet, konsistens och förvaring?

  Hållbarheten (i oöppnad förpackning) är 3 år.
  Mixturen är hållbar i 6 månader efter att flaskan är öppnad, så länge hållbarhetsdatum på flaskan ej passerats.

 • Finns det blodbiverkningar med Trimetoprim?

  Finns det blodbiverkningar med Trimetoprim?

  Trimetoprim kan i sällsynta fall på egen hand ge upphov till pancytopeni. Om det ges tillsammans med metotrexat tycks en potentierande effekt uppstå. Om läkemedlen sätts ut i tid är tillståndet reversibelt. (Allvarlig biverkan)

 • I Trimetoprims FASS-text anges att warfarin interagerar med trimetoprim + sulfametaxozal. Apoteket undrade om ska man vara försiktig med T + W + S eller om man också ska vara försiktig med T + W?

  I Trimetoprims FASS-text anges att warfarin interagerar med trimetoprim + sulfametaxozal. Apoteket undrade om ska man vara försiktig med T + W + S eller om man också ska vara försiktig med T + W?

  Medicinsk konsekvens: Effekten av warfarin kan öka vid samtidig behandling med trimetoprim. Risken för blödningar kan därmed öka.

  Rekommendation: Det kan inte uteslutas att trimetoprim kan integrera med warfarin. Om samtidig användning är nödvändig bör INR monitoreras noggrant. Dosen warfarin kan behöva reduceras.

 • Kan ägg- och mjölkallergiker använda Spektramox mixtur 80 mg/ml?

  Kan ägg- och mjölkallergiker använda Spektramox mixtur 80 mg/ml?

  Det finns ej laktos eller proteinämnen i Spektramox. Dock är det omöjligt att uttala sig exakt vad den enskilde allergikern kommer att reagera mot.

 • Får man fördela Spektramox tabletter i dosett?

  Får man fördela Spektramox tabletter i dosett?

  Nej, det är inget vi kan rekommendera. För det första får man ej dosdispensera penicilliner. Dessutom är klavulansyran i Spektramox fuktkänslig så vi kan inte garantera effekten av Spektramox efter en sådan förvaring.

 • Varför blir det olika dos klavulansyra med mixturen och tabletterna ibland om man slår ut det per kg kroppsvikt?

  Varför blir det olika dos klavulansyra med mixturen och tabletterna ibland om man slår ut det per kg kroppsvikt?

  Med mixturen blir det en individuell dosering av amoxicillin och klavulansyra till barnet beräknat per kg kroppsvikt.

  I tabletten är klavulansyran låst till 125 mg. Man vinner ingen extra effekt på att gå upp i högre dos, man bara ökar risken för GI-besvär. 125 mg klavulansyra inaktiverar effektivt betalaktamas så att amocillinet kan verka på bakterien.

  Rekommendationerna är i normaldos 20 mg amoxcillin och 5 mg klavulansyra per kilo och dygn fördelat på 3 doser. I högdos är rekommendationen 40 mg amoxillin och 10 mg per kilo och dydn fördelat på 3 doser.
  Man bör ej överskrida höger dos klavulansyra än 10 mg/kg och dygn, vilket är bra att tänka på om man vill skriva ut tabletter till barn.

 • Hållbarhetstid, doktorn skriver 10 dagar, mixturen håller bara i 7 dagar, måste patienten köpa en ny?

  Hållbarhetstid, doktorn skriver 10 dagar, mixturen håller bara i 7 dagar, måste patienten köpa en ny?

  Med rådande gränsvärde för stabilitet kan vi inte ange en längre hållbarhetstid än sju dagar.

  Hållbarheten på Spektramox sedan apoteket gjort vattentillsatsen är 7 dagar i kylskåp. Detta till skillnad från Amimox mixtur som efter beredning är hållbar 10 dagar i rumstemperatur och 14 dagar i kylskåp. Den kortare hållbarheten beror på att klavulansyran i Spektramox inaktiveras av fukt. Klavulansyran är till för att inaktivera betalaktamas som annars bryter ner amoxicillinet.

  Efter 7 dagar kan mängden av aktiv klavulansyra understiga en halt på 90 % - den antibiotikagräns som tillämpas i Sverige för att bestämma hållbarhetstider för antibiotikamixturer. Enligt våra stabilitetsstudier är halten klavulansra dag 10 85 % av den ursprungliga halten medan halten amoxillin i stort sätt är oförändrad.

  Vid behandling av otit rekommenderar vi 7 dagars behandling eftersom behandlingstiden tillämpas med gott reultat i de kliniska studier som genomförts i Sverige.

 • Är det samma pulver i Spektramox dospåsarna som i Spektramos mixtur? I så fall motsvarande vilken styrka?

  Är det samma pulver i Spektramox dospåsarna som i Spektramos mixtur? I så fall motsvarande vilken styrka?

  Nej, dospåsarna har en egen komposition!

  Bakgrund: en doktor undrar om han kan mäta upp motsvarande pulvervolym ur flaskan på 50 mg/ml som det ryms i 125 mg påsen och ge till sina barn.

 • Kan man ta två Spektramox tabletter 250 mg i stället för en 500 mg tablett?

  Kan man ta två Spektramox tabletter 250 mg i stället för en 500 mg tablett?

  Det kan vi inte rekommendera eftersom patienten då får i sig en högre dos av klavulansyra än rekommenderat.

  Man vet att klavulansyra i höga doser kan ge upphov till gastrointestinala besvär (diarré i huvudsak) och eftersom man inte tillför något effektmässigt är det omotiverat att ge högre dos än rekommenderat.

 • Kan man dela en 500 mg Spektramox tablett i stället för att ta en 250 mg tablett?

  Kan man dela en 500 mg Spektramox tablett i stället för att ta en 250 mg tablett?

  Det kan vi inte rekommendera eftersom man då hamnar under rekommenderad dos av klavulansyra.

 • Varför är det samma mängd klavulansyra (125 mg) i både 250 mg och 500 mg Spektramox tabletter?

  Varför är det samma mängd klavulansyra (125 mg) i både 250 mg och 500 mg Spektramox tabletter?

  Det är den optimala mängden som prövats fram. De koncentrationer som 125 mg klavulansyra ger räcker för att effektivt hämma betalaktamaset så att amoxillinet kan verka på bakterien.

 • Varför kan man inte dosera Spektramox mistur 25 och 50 mg/ml som 2-dos?

  Varför kan man inte dosera Spektramox mistur 25 och 50 mg/ml som 2-dos?

  Vi kan inte rekommendera det eftersom vi inte har det godkänt. Om man skulle räkna om 3-doseringen skulle mängden klavulansyra per doseringstillfälle bli alldeles för hög. För mycket GI-besvär.

 • Kan man ge Spektramox mixtur till riktigt små barn (<4 kg)?

  Kan man ge Spektramox mixtur till riktigt små barn (<4 kg)?

  Klinisk dokumentation från så små barn saknas och därför ska man vara försiktig. Barn under 5 kg bör man dosera per kilo kroppsvikt med mixturen och ej ge högdos. Detta för att dosen klavulansyra inte ska bli för hög vilket kan medföra GI-besvär.

 • Öppnad Spektramox dospåse – hållbarhetstid?

  Öppnad Spektramox dospåse – hållbarhetstid?

  1 dag är inga problem, men man bör sluta ihop påsen ordentligt mot fukt eftersom klavulansyran bryts ned av fukt. Uppemot en vecka i öppnad påse kan vi inte garantera hållbarheten på.

 • Vad händer om Spektramox mixtur fryser?

  Vad händer om Spektramox mixtur fryser?

  Spektramox tål frysning. (Det finns studier i litteraturen på detta där man prövat att frysa med mixtursprutor.)

  OBS! Mixturen ska tina i kylskåp, dvs. ej i rumstemperatur och ej i varmt vatten. Man ska sedan röra om ordentligt för att se till att det inte finns någon is kvar.

 • Efter 5 dagar har spektramox mixtur ändrat färg. Är det farligt?

  Efter 5 dagar har spektramox mixtur ändrat färg. Är det farligt?

  Mixturen ändrar färg efter ett par dagar. Färgen går från gul/vit mot gul. Detta beror på nedbrytning av klavulansyra. Detta är inte farligt och inte toxiskt. Om färgen är mer mot brunt så bör man köpa en ny flaska. Förvara flaskan i kylskåp!

 • Är Spektramox mixtur hållbar i rumstemperatur?

  Är Spektramox mixtur hållbar i rumstemperatur?

  Ett dygn i rumstemperatur är för mycket. Klavulansyran inaktiveras. För att minimera inaktivering av klavulansyran bör transporttiden innan kylförvaring i möjligaste mån minimeras.

  Bakgrund: Hos Läkemedelsverket har vi endast registrerat hållbarhetstiden 7 dagar i kylskåp. Men man måste ju dessutom ha marginaler för en normal hantering innan flaskorna hamnar i kyl. Med normal hantering menar man högst 6 timmar för transport. Längre tider kan inte betraktas som normal hantering när det gäller Spektramox med tanke på produktens dåliga stabilitet.

 • Kan man inta alkohol när man äter denna medicin? Påverkar det behandlingen på något vis?

  Kan man inta alkohol när man äter denna medicin? Påverkar det behandlingen på något vis?

  Det går bra att ta alkohol, t ex. något glas vin eller så. Generellt är det ju så att mycket alkohol är en belastning för kroppen och därmed är det svårare att få bort infektionen – men det går bra att kombinera Spektramox med alkohol.

 • Kan man ta Spektramox dospåse 125 mg i PEG?

  Kan man ta Spektramox dospåse 125 mg i PEG?

  Ja, eftersom upptaget sker i magsäcken. PEG är en sond som skickar näring/läkemedel rätt in i magsäcken.

 • Hållbarhet för Kåvepenin mixtur i rumstemperatur?

  Hållbarhet för Kåvepenin mixtur i rumstemperatur?

  Enligt våra rekommendationer i FASS ska färdigberedd Kåvepenin mixtur förvaras i kylskåp. För att klara 14 dagars total hållbarhet i lösning kan vi inte rekommendera mer än 1 dygn i rumstemperatur.

 • Om Kåvepenin dosgranulat av misstag ställs i kylskåp oblandat, går det fortfarande att använda som vanligt?

  Om Kåvepenin dosgranulat av misstag ställs i kylskåp oblandat, går det fortfarande att använda som vanligt?

  Ja, men man bör tänka på att låta dospulvret stå i rumstemperatur innan det blandas till.

 • Jag har fått utslag av min penicillin – är det allergi?

  Jag har fått utslag av min penicillin – är det allergi?

  För många olika typer av antibiotika är hudutslag en vanlig biverkan och detta gäller även för Kåvepenin. Penicillinallergi är däremot något som är väldigt ovanligt. De flesta prickar och utslag har därför en annan orsak än egentlig allergi. För att få ett klart besked om huruvida man är penicillinallergiker eller inte bör man diskutera med sin läkare så att denne kan göra en bedömning och då också svara på vilka preparat man i så fall är allergisk mot. Har du klåda också bör du för säkerhets skull omedelbart kontakta vårdcentral eller motsvarande.

 • Varför har man gjort Kåvepenin tabletter salivresistenta?

  Varför har man gjort Kåvepenin tabletter salivresistenta?

  För att förhindra lokal påverkan av penicillinet på alfa-streptokocker i svalget. Det har visats att personer som drabbas av tonsillitrecidiv i hög utsträckning saknar alfa-streptokocker i sin normala svalgflora. Det salivresistenta ytskiktet gör att penicillin inte längre frigörs när man sväljer en Kåvepenin tablett.

 • Är det farligt att sola när man äter Kåvepenin?

  Är det farligt att sola när man äter Kåvepenin?

  Det är inte farligt att sola samtidigt som man äter penicillin. Försiktighet med solljus gäller en annan typ av antibiotika, så kallade tetracykliner.

 • Vad händer med penicillinet (PcV) i kroppen?

  Vad händer med penicillinet (PcV) i kroppen?

  50 % tas upp och av detta utsöndras sedan nästan allt med urinen. De resterande 50 % som inte tagits upp, återfinns i faeces (40 %) och utsöndras den vägen, övriga 10 % försvinner genom utandning och avdunstning.

 • Vad händer med gammalt penicillin?

  Vad händer med gammalt penicillin?

  Nedbrytningen av fenoxymetylpenicillin i tabletter och mixtur sker i första hand genom att penicillinmolekylens betalaktamring spjälkas upp. På detta sätt bildas penicillinmetaboliter som saknar antibakteriell aktivitet. Metaboliterna bedöms inte som toxiska, men det finns anledning att misstänka att gammalt penicillin medför ökad risk för överkänslighetsreaktioner. Detta beror sannolikt på att de uppspjälkade penicillinmolekylerna har större möjlighet att bilda komplex med olika proteiner och på så sätt blir mer benägna att framkalla allergiska reaktioner.

 • Varför innehåller endosförpackningen Kåvepenin inte 100 tabletter utan 98 stycken?

  Varför innehåller endosförpackningen Kåvepenin inte 100 tabletter utan 98 stycken?

  Det beror på att kartongerna ligger om 7 st vilket gör att 98 är närmast 100. Det är en produktionsteknisk fråga.

 • Kan en patient med gluten- laktos- och soja-allergi ta Kåvepenin tabletter?

  Kan en patient med gluten- laktos- och soja-allergi ta Kåvepenin tabletter?

  Ja.

  Bakgrund: Tillsatsämnen som konsekvent ska anges i preparatens deklarationer är färgämnen, konserveringsmedel, laktos och gluten.
  Alltså gluten ska deklareras i innehållsdeklarationen. Står det inte gluten eller laktos i innehållsdeklarationen för våra preparat så innehåller dem inte dessa ämnen.

  Stärkelse: Den stärkelse som ingår i Kåvepenin tabletter är inte vetestärkelse. Soja finns inte i Kåvepenin tabletter.

 • Dosering av Kåvepenin vid nedsatt njurfunktion?

  Dosering av Kåvepenin vid nedsatt njurfunktion?

  Man behöver inte sänka dosen vid måttligt nedsatt njurfunktion. Vid Kreatininclearance < 10 ml/min – förläng dosintervallen.

 • Varför finns inte penicillin som stolpiller?

  Varför finns inte penicillin som stolpiller?

  Ett forskningsprojekt har genomförts för att ta fram stolpiller. Det visade sig att innehållet, fenoximetylpenicillin, inte togs upp via ändtarmen tillräckligt mycket. Det gjordes även försök med tilläggsämnen som skulle förbättra upptaget, men inte heller detta fungerade. Det har arbetats mycket med detta, men pga. Substansens kemiska egenskaper är det ett svårlösligt problem.

  För att underlätta så mycket som möjligt finns det 2 smaker som är framtagna för att dölja penicillinbeskheten så bra som möjligt.
  Kåvepenin Frukt samt Kåvepenin. Sedan finns också droppar med smaken grapefrukt-aprikos. Från 10 kg kan tabletter 125 mg vara ett alternativ.

 • Varför har vi titandioxid i Kåvepenin?

  Varför har vi titandioxid i Kåvepenin?

  Titandioxid är dels för att få tabletterna att bli vitare och friskare i färgen, men framför allt är det för att det skyddar tabletten bra. Man har det i drageringen. När man äter medicin vid de tillfällen man är sjuk rör det sig också om väldigt små mängder under kort tid.

 • Påverkas Kåvepenin av röntgenstrålar vid säkerhetskontroller på flygplatser? Är det något som lever i penicillin?

  Påverkas Kåvepenin av röntgenstrålar vid säkerhetskontroller på flygplatser? Är det något som lever i penicillin?

  Nej, den kemiska substansen är syntetisk och påverkas ej av röntgenstrålar.

 • Hur lång är hållbarheten på Kåvepenin mixtur – mer än 10 dagar som står på flaskan?

  Hur lång är hållbarheten på Kåvepenin mixtur – mer än 10 dagar som står på flaskan?

  I kvalitetsdokumentationen nämns inget om vilka substanser som uppstår vid nedbrytning. Efter 14 dagar kan vi garantera att nedbrytningen är högst 5 %.

  Det kan bildas ämnen vid nedbrytning som skulle kunna öka allergirisken. Vi har inte fått kännedom om att toxiska ämnen ska kunna bildas vid längre tids användning.

  Vi avråder från användning utöver föreskriven tid utifrån att vi då inte kan garantera fullgod effekt av produkten.

 • Vilka essenser ingår i Kåvepenin Frukt?

  Vilka essenser ingår i Kåvepenin Frukt?

  Essens Karamell Trusil 39-875-42 är naturidentisk och Essens Apelsin 39-875-59 är syntetisk.

 • Kåvepenin oral suspension innehåller citron som smakämne. Kan citrusallergiker använda Kåvepenin oral suspension?

  Kåvepenin oral suspension innehåller citron som smakämne. Kan citrusallergiker använda Kåvepenin oral suspension?

  Vi kan inte rekommendera Kåvepenin oral suspension till en citrusallergiker.

  En citrusallegiker kan vara allergisk mot såväl kemiskt framställd som naturidentisk citronolja. Kroppen ”känner inte av” skillnaden på en molekyl som är kemiskt framställd eller en molekyl framställd på ett naturligt sätt av frukten.

 • Tabletter – innehåll av animaliskt ursprung?

  Tabletter – innehåll av animaliskt ursprung?

  Nej.

 • Vad är det för skillnad mellan Kåvepenin och Tikacillin?

  Vad är det för skillnad mellan Kåvepenin och Tikacillin?

  Kåvepenin har ett tjockare drageringslager vilket gör att den är salivresistent. Därmed är risken mindre för att penicillinet ska angripa munhålans och svalgets normalflora. Detta kan innebära en minskad risk för svampangrepp. Dessutom maskeras smaken bättre.

 • Kan man dela eller krossa tabletten?

  Kan man dela eller krossa tabletten?

  Ja.

  Tänk dock på att själva penicillinet smakar väldigt illa. Denna smak döljs av det salivresistenta ytskiktet. Krossas tabletten förstörs ytskiktet.

  Ytskiktet förhindrar även risk för svampinfektioner i munhåla och svalg. Penicillinet kan slå ut den normala bakteriefloran i munhåla och svalg och skapa en obalans som gör det möjligt för svampar att växa till. Vi rekommenderar därför att man sköljer munnen med vatten efter intag av en krossad Kåvepenin tablett.

 • Det står att man ska ta Kåvepenin 1 timme före eller 2 timmar efter måltid. Finns det siffror på hur mycket sänkt absorption det ger tillsammans med mat och om det påverkar effekten?

  Det står att man ska ta Kåvepenin 1 timme före eller 2 timmar efter måltid. Finns det siffror på hur mycket sänkt absorption det ger tillsammans med mat och om det påverkar effekten?

  Samtidigt födointag medför minskad absorptionsgrad och lägre maximal serumkoncentration. Lägre serumkoncentration påverkar naturligtvis effekten. Exakta angivelser hur mycket absorptionen/effekten påverkas går inte att ge eftersom stora individuella variationer finns och detta inte är studerat i detalj. Rekommendationerna i vår produkttext bör så långt möjligt följas för att effekt och säkerhet ska kunna garanteras.

 • Flicka kräkts 10 min efter senaste Kåvepenin tablett 500 mg. Skall man ge en ny tablett?

  Flicka kräkts 10 min efter senaste Kåvepenin tablett 500 mg. Skall man ge en ny tablett?

  Sannolikt har tabletten fallit sönder och följt med ut. Flickan har därför inte fått i sig dosen. Hon bör ta en ny tablett.

 • Mixturen smakar så illa, barnet vägrar, alternativ?

  Mixturen smakar så illa, barnet vägrar, alternativ?

  Tyvärr smakar Kåvepenin mixtur illa. AstraZeneca har lagt ner massor av forskning och resurser på att förbättra Kåvepeninsmaken och gjort flera förändringar de senaste 10 åren. Penicillinet kommer från en mögelsvamp och denna smak är i stort sätt omöjlig att dölja.

  Idag finns olika smaker för att man ska kunna hitta något som passar alla. Kåvepenin 100 mg/ml (kakao-citronsmak) Kåvepenin Frukt (apelsin-karamellsmak). Olika barn gillar olika mixturer. Det finns även droppar (250 mg/ml) med smaken grapefrukt-aprikos, som doseras i mindre mängd.

  För barn från 10 kg kan våra tabletter på 125 mg vara ett alternativ. Tabletterna har storleken av ett risgryn (ungefär 5 mm x 10 mm). Eftersom de kan sväljas hela slipper man sväljproblematiken.

 • Apoteket har problem med Kåvepenin mixtur som ej vill lösa sig – vad göra?

  Apoteket har problem med Kåvepenin mixtur som ej vill lösa sig – vad göra?

  Rekommendera att de skakar flaskorna i samband med uppackning. Vi rekommenderar inte att man skakar strax för uppslamning eftersom det då gärna dammar.

 • Vilket pH har Kåvepenin mixtur?

  Vilket pH har Kåvepenin mixtur?

  pH för nyberedda Kåvepenin mixturer: 5-6 för 100 mg/ml men 6-7 för Kåvepenin Frukt enligt produktspecifikationerna.

 • Om man har glömt en dos av Kåvepenin, hur gör man då?

  Om man har glömt en dos av Kåvepenin, hur gör man då?

  Ta dosen så fort du upptäcker att du glömt den. Om detta är i samband med nästa dos, tag en dubbel dos.

 • Hur ser Kåvepenin mixturerna ut när de är blandade?

  Hur ser Kåvepenin mixturerna ut när de är blandade?

  Kåvepenin mixtur med kolakaramellsmak blir vitaktig och Kåvepenin mixtur med fruktsmak blir nästan genomskinlig.

 • Kan man blanda ut Kåvepenin mixtur i välling?

  Kan man blanda ut Kåvepenin mixtur i välling?

  Det är OK men man får inte koka upp penicillinet med vällingen utan i så fall tillsätta det senare. Penicillinet förstörs vid 37º. När mixturen är tillsatt ska den inte stå för länge.

  Detta är dock inget vi rekommenderar av många anledningar:
  Ett sjukt barn dricker sällan upp allt.
  Det finns risk för att barnet blir misstänksam mot vällingen som inte smakar som vanligt och kanske börjar matvägra.

  Coca Cola döljer smaken bättre än välling. Det går bra att använda Kåvepenin mixtur och droppar i kombination med Coca Cola om man sätter en dos till en liten mängd Coca Cola och tar det inom 15 minuter (stab.test från Farmaci).

 • Kan man få missfärgning på tänderna av Kåvepenin mixtur?

  Kan man få missfärgning på tänderna av Kåvepenin mixtur?

  Ja (gäller all typ av antibiotiskabehandling). Det är inte mixturen som missfärgar utan det faktum att man får ändrad munflora.

  Det är bara vissa barn som råkar ut för detta. Troligen pga. att olika individer har olika munflora. Det ”gula” är bakterieplack (döda bakterier som sitter kvar på tänderna). Att placken bildas beror på rubbad bakterieflora i munnen. På vuxna slipar man ofta bort sådan plack vid besök hos tandläkaren.

  Råd: Var extra noggrann med tandborstning, använd eventuellt en tandkräm med slipmedel. Man kan också gå till tandläkare/tandhygienist och be att de putsar bort beläggningen, som annars slits bort naturligt.

 • Innehåller Kåvepenin mixtur riktig kakao?

  Innehåller Kåvepenin mixtur riktig kakao?

  Nej, Kåvepenin mixtur innehåller inte riktig kakao utan en syntetisk essens som är naturidentisk. Är man allergisk mot kakao kan vi inte garantera att man tål en naturidentisk essens.

 • Tål Kåvepenin mixtur att frysas?

  Tål Kåvepenin mixtur att frysas?

  Teoretiskt ja. Penicillin förstörs inte vid frysning, men om mixturen klumpat sig (pga. att förtjockningsmedlet har reagerat på frysningen) kan det bli svårt att dosera rätt och då rekommenderas det att gå till apoteket och få en ny flaska. Likaså bör man se till att få en ny flaska om mixturen ändrat färg eller smakar mer illa.

 • Kåvepenin droppar – hållbarhet i rumstemperatur?

  Kåvepenin droppar – hållbarhet i rumstemperatur?

  Enligt våra rekommendationer i FASS ska färdigberedd Kåvepenin mixtur förvaras i kylskåp. För att klara 14 dagars total hållbarhet i lösning kan vi inte rekommendera mer än 1 dygn i rumstemperatur.

 • Kan Hiprex pulver lösas i något annat än vatten?

  Kan Hiprex pulver lösas i något annat än vatten?

  Vi har inga direkta data, men Hiprex tabletten kan krossas och administreras med mjölk eller fruktjuice, så det är rimligt anta att pulvret också kan lösas i mjölk eller fruktjuice.

 • Går det bra att ge Hiprex dospulver resp tabletter via PEG?

  Går det bra att ge Hiprex dospulver resp tabletter via PEG?

  Ja, det går bra. Vi rekommenderar dock vanlig administrationsväg.

 • Kan Hiprex förvaras i dosett? Hur länge?

  Kan Hiprex förvaras i dosett? Hur länge?

  Generellt rekommenderas förvaring i originalförpackningen, då tabletten är fuktkänslig. Det finns dock tillstånd för maskinell dosdispensering (3 månader) godkänt från Läkemedelsverket. Detta sker dock under kontrollerade former. Vi ger inte rekommendationen till privatpersoner att förvara i dosett, de får själva avgöra detta men ha i åtanke att tabletten är fuktkänslig. Dessutom är tabletten stor vilket gör det praktiskt svårt att förvara i dosett. (ref 3M)

 • Kan man använda Hiprex i mat? Kan man blanda Hiprex pulver med sylt?

  Kan man använda Hiprex i mat? Kan man blanda Hiprex pulver med sylt?

  Vi ser inga hinder att använda Hiprex i mat, så länge man inte stör omvandlingen i urinvägarna, dvs. mat eller läkemedel som höjer pH urinen bör undvikas. Det finns inga anvisningar som talar emot samtidig användning av mat eller dryck.

 • Kan man bli resistent eller ”tolerant” mot Hiprex om man använder den för ofta?

  Kan man bli resistent eller ”tolerant” mot Hiprex om man använder den för ofta?

  Hiprex verkar genom att det i sur miljö i urinen slutomvandlas till det aktiva ämnet från metenamin. En annan komponent i Hiprex, hippursyra, hjälper till genom att sänka pH i urinen.

  Två bakteriestammar, proteus och mirabilis, är naturligt resistenta, eftersom de höjer pH i urinen.

  I övrigt, anser Läkemedelsverket i sin expertbedömning 2006, tycks det inte finnas tecken på resistensutveckling vid behandling med Hiprex.

 • Kan Hiprex orsaka en metabolisk acidos?

  Kan Hiprex orsaka en metabolisk acidos?

  Det omnämns i FASS att det kan vara ett eventuellt resultat av en överdosering av preparatet. I den svenska biverkningsdatabasen, Swedis, står dock inga fall av metabolisk acidos omnämnda. Inte heller vid en snabb sökning på Pubmed kunde vi inte heller hitta några artiklar som behandlar acidos framkallad av metenaminpreparat.

  Njursjuka och njurtransplanterade som ibland också uppvisar en metabolisk acidos?
  Det står i Martindale att man skall undvika metenaminsalterna i nedanstående sammanhang:

  … the salts should be avoided in severe [renal] impairment because of the risk of mandelate or hippurate crystalluria. They should also be avoided in patients with severe dehydration, metabolic acidoses or gout.

  Observera också att enligt FASS-texten innebär nedanstående tillstånd en kontraindikation för behandling med Hiprex:

  Njurinsufficiens, svår dehydrering och gikt. Överkänslighet mot det aktiva innehållsämnet eller mot något hjälpämne.

  Då en patient står på en alkalisk behandling kan det motverka effekten av Hiprex. Detta står nämnt i FASS:

  Alkaliska substanser reducerar metenamins effekt ex. kan antacida orsaka betydande höjning av urinens pH och därmed reducera effekten av Hiprex.

 • Mot vilka typer av bakterier är Hiprex effektivt?

  Mot vilka typer av bakterier är Hiprex effektivt?

  Hiprex är verksamt mot de mikroorganismer som vanligtvis förorsakar urinvägsinfektion, Escherichia coli, Aerobacter aerogenes, Pseudomonas och några stammar av Proteus.

 • Varför är tabletterna så stora?

  Varför är tabletterna så stora?

  För att få tillräcklig effekt på bakterier krävs en dos av 1g metenaminhippurat. Detta är en stor mängd substans i läkemedelssammanhang. Tabletten är således stor eftersom den innehåller en stor mängd aktiv substans.

 • Finns det något alternativ till tabletter till de patienter som inte kan svälja?

  Finns det något alternativ till tabletter till de patienter som inte kan svälja?

  Hiprex finns förutom som tabletter i form av dospulver som löses i vatten.

 • Påverkar Hiprex normalfloran?

  Påverkar Hiprex normalfloran?

  Eftersom aktiv metabolit (formaldehyd) inte bildas i högre pH (>7) påverkar Hiprex inte normalfloran.

  1. Elo J et al. Methenamine hippurate in urinary tract infections in children: prophylaxis, treatment and side effects J Antimicrob Chemother. 1978;4:355-65.

 • Hur verkar Hiprex?

  Hur verkar Hiprex?

  Svar 1:
  Hiprex innehåller metenaminhippurat som är ett salt av metenamin och hippursyra. Detta salt är en prodrug som spjälkas i kroppen till två aktiva metaboliter. I magsäcken spjälkas saltet till metenamin och hippursyra som absorberas och distribueras till alla kroppsvätskor. Metenamin omvandlas i den sura miljön i urinvägarna till formaldehyd, som har en antibakteriell effekt genom att hämma bakteriers tillväxt och förökning. Hippursyran bidrar till effekten genom att sänka pH i urinvägarna så att mer metenamin omvandlas (hydrolyseras) till formaldehyd.

  Svar 2:
  Hiprex verksamma substans heter metenaminhippurat. Detta är ett läkemedel som är en pro-drug, dvs som inte är verksamt i den form det administreras utan som blir verksam först då det brutits ner till metaboliter.

  I magsätcken spjälkas substansen fullständigt till metenamin och hippursyra som båda tas upp direkt. I urinblåsans sura miljö omvandlas metenamin till sin verksamma form formaldehyd som har en antibakteriell effekt på de allra flesta typer av bakterier som ger urinvägsinfektion.1,2

  Hippursyran bidrar till effekten genom att sänka pH i urinvägarna så att mer metenamin omvandlas (hydrolyseras) till formaldehyd.

  Eftersom den verksamma substansen bildas först i urinblåsan har Hiprex mycket liten påverkan på normalfloran1,2 t ex. i magen och få biverkningar. Formaldeyd komplexbinder till bakteriernas cellmembran och förhindrar nutrition och förökning. Den ultimata antibakteriella effekten av metenamin beror av koncentrationen i urinen så väl som urinens pH och tiden under vilken substansen förblir i urinen.3,4

  Effekten är i flera fall bakteriostatisk, varför Hiprex tas som förebyggande behandling efter initial antibiotikabehandling i akuta skeden.

  1. Nicolaier A. Ueber die therapeutische verwendung des Urotropin (hexamethylente tramin) Dtsch Med Wochenshr. 1895;21:514
  2. Hanzlik PJ, Collins AB. Hexamethylenamine: The liberation of formaldehyde and the antiseptic efficiency under different chemical and biological conditions. Arch Intern Med 1913;12:578
  3. Heathcote RSA. Hexamine as a urinary antiseptic. 1. Its rate of hydrolysis at different hydrogen ion concentrations. II. Its antiseptic power against various bacteria in urine. Br J Urol 1935; 7:9
  4. Jackson J Stamey TA. The Riker method for determing formaldehyde in the presence of methenamine. Invest urol. 1971;9:124

 • Alupåsen 98 x 1 endos?

  Alupåsen 98 x 1 endos?

  Alupåsen är till för att förbättra hållbarheten. Då är hållbarheten 2 år.

  Så fort påsen öppnas sänks hållbarheten till 6 månader. Orsaken är fuktkänsligheten.

  Det innebär att det går bra att öppna påsen och ta ut blister för endos så länge man har full kontroll över att hållbarheten då är 6 månader.

  Den yttre pappersförpackningen om själva blistret är enbart en transportförpackning – det som ger hållbarhet är blistret samt alu-påsen.

 • Fara för nötallergiker att ta Heracillin granulat 50 mg/ml?

  Fara för nötallergiker att ta Heracillin granulat 50 mg/ml?

  Det finns inget som tyder på att nötallergiker ska undvika Heracillin. Smakessensen i tutti fruttismak är syntetisk och övriga ingredienser innehåller ej nötprodukter. Då en allergi är mycket individuell kan vi dock inte garantera att man är helt utan risk få reaktion trots att smakessensen är syntetisk.

 • Kan man inta alkohol när man äter denna medicin? Påverkar det behandlingen på något vis?

  Kan man inta alkohol när man äter denna medicin? Påverkar det behandlingen på något vis?

  Det går bra att ta alkohol, t ex. något glas vin. Generellt är det ju så att mycket alkohol är en belastning för kroppen och därmed är det svårare att få bort infektionen.

 • Heracillin leverpåverkan – outcome vid allvarliga fall

  Heracillin leverpåverkan – outcome vid allvarliga fall

  Vi har tittat på två fallbeskrivningar i Läkemedelsverkets biverkningsdatabas, samt i Drugline.

  Följande har vi kunnat få fram:
  Leverpåverkan är sällsynt men känd.
  Läkemedelsverkets biverkningsdatabas, Swedis, beskriver omkring 45 fall av kolestas samt 200 fall av blandade leverreaktioner.

  Sammantaget återgår levervärdena enligt fallbeskrivningarna till normala värden i de flesta fall. Dock beskrivs inte uppföljning av fallen i alla rapporter.
  Leverpåverkan normaliserades i de flesta fall efter 1 till 6 månader, vanligtvis inom 4,5 månader. I vissa fall sågs inte någon fullständig normalisering till och med flera år år av utsättande av behandling.

  Ett fåtal fall, mestadels äldre +75 har varit mycket allvarliga och lett till dödsfall. Ofta kombinerat med andra allvarliga tillstånd, såsom hjärta/kärl-problem.

 • Kan man ge Heracillin till peritonealdialyspatienter (PD), eller försvinner det bara i dialysatet?

  Kan man ge Heracillin till peritonealdialyspatienter (PD), eller försvinner det bara i dialysatet?

  PC i allmänhet elimineras snabbare via friska njurar.

  Inget problem att ge det till PD patienter. Skulle man göra något skulle det vara en dosreduktion men inte aktuellt i och med att det är en relativt atoxisk produkt.

  Enda gången man bör dosreducera PC är hos intensivvårdspatienter med kraftigt nedsatt njurfunktion. (ref Anders A, njurmedicin Huddinge sjukhus)

 • Varför är hållbarhetstiden i engångsblister endast 6 månader efter öppnad aluminiumpåse (98-pack engångsblister) när 30 tabletter i burk har 2 års hållbarhet?

  Varför är hållbarhetstiden i engångsblister endast 6 månader efter öppnad aluminiumpåse (98-pack engångsblister) när 30 tabletter i burk har 2 års hållbarhet?

  Blister är ett mer fuktkänsligt material än burkar. På sjukhus där man delar ut enstaka tabletter kan förbrukningstiden bli betydligt längre än vad som är fallet när man tar en kur (10 dagar) från en 30-burk.

 • Finns det något i Heracillin tabletter som har animaliskt ursprung?

  Finns det något i Heracillin tabletter som har animaliskt ursprung?

  Det finns inte några animaliska komponenter i Heracillin tabletter.

 • Endos 98 st – utgångsdatum saknas på varje tablett!?

  Endos 98 st – utgångsdatum saknas på varje tablett!?

  Heracillin endoskartor levereras i en folieförpackning eftersom produkten är fuktkänslig och kräver speciell förvaring. Efter att man öppnat folieförpackningen är endoserna hållbara i 6 månader och därför kan man inte trycka utgångsdatum på varje tablett. På folieförpackningen ska det sitta en klisterlapp där personalen ska skriva öppningsdatum.

 • Kan en citrusallergiker använda Heracillin smaksatt med blodapelsin?

  Kan en citrusallergiker använda Heracillin smaksatt med blodapelsin?

  Oavsett om smakämnet i mixturen är kemiskt framställt eller ett naturligt smakämne så kan vi som tillverkare inte garantera att en citrusallergiker inte reagerar på vår produkt. Detta eftersom allergier är mycket individuellt.

 • Är torkmedlet i tablettburken farligt?

  Är torkmedlet i tablettburken farligt?

  I locket till burken med Heracillin finns torkmedel bestående av silica (kisel gel). Är ofarlig att förträra.

 • Väldigt stora tabletter – Kan jag dela?

  Väldigt stora tabletter – Kan jag dela?

  Ja, du kan dela. Men brytskåran, ”ytan”, blir utan dragering och därför ej salivresistent, kan smaka något mer illa. Går även att tugga och krossa men då ”förloras” dragering helt.

 • Mixtur – Hållbarhet i rumstemperatur?

  Mixtur – Hållbarhet i rumstemperatur?

  Vår rekommendation i SPC är: Färdigberedd oral suspension är hållbar 14 dygn vid 2ºC – 8ºC (kylskåp).

  Stabilitetsstudier har gjorts vid + 15 och + 20.
  Dessa visar att mixturen endast förlorar 5 % i aktivitet efter 14 dagar. (Klarar sig alltså i rumstemperatur.)

 • Kan man ge Heracillin oral lösning i sond?

  Kan man ge Heracillin oral lösning i sond?

  Vi har ingen dokumentation för administrering av orala lösningar genom sond, därför är det upp till läkare att avgöra fördelar eller nackdelar med sådan användning.

 • Heracillin tabletter – Varför är det kortare hållbarhet på tabletter i öppnad endosförpackning jämfört med burk?

  Heracillin tabletter – Varför är det kortare hållbarhet på tabletter i öppnad endosförpackning jämfört med burk?

  I burken finns en fuktabsorberande dosa i locket som inte finns i foliepåsen.

 • Hållbarhet för Heracillin tabletter?

  Hållbarhet för Heracillin tabletter?

  Då Heracillin är fuktkänsligt levereras endosförpackningarna i foliepåse.
  Hållbarhet i oöppnad påse: 36 månader.
  Hållbarhet när påsen öppnats: 6 månader.

  Burkarna har fuktabsorberande ”kulor” i locket och är hållbara till utgångsdatum på förpackningen.

  Tabletter i påsar för exempelvis jourbruk: hållbarhet 1 månad.

 • Cmax vid peroral tillförsel av Heracillin tabletter?

  Cmax vid peroral tillförsel av Heracillin tabletter?

  500 mg ca 25 mikrogram/ml i serum efter 1 timme.

  750 mg ca 35 mikrogram/ml i serum efter 1 timme.

 • Är Heracillin tabletter salivresistenta?

  Är Heracillin tabletter salivresistenta?

  Heracillin har salivresistent dragering.

  Tabletterna kan dock krossas och tuggas, man går då miste om den salivresistenta effekten. OBS! Smakar mindre gott.

 • Heracillin mixtur – Hur ser mixturen ut och vilken smak har den?

  Heracillin mixtur – Hur ser mixturen ut och vilken smak har den?

  Mixutr 50 mg/ml (mjölkvit, tuttifruttismak).

 • Leverbiverkan med Heracillin?

  Leverbiverkan med Heracillin?

  Ja, det kan förekomma vid behandling med Heracillin, dock mycket ovanligt.
  Frekvens 2-3 fall/1miljon DDD.

  Biverkan är av kolestatisk karaktär, dvs. någon form av gallstas. Man vet ej orsaken bakom detta. Ikterus samt klåda kan förekomma. Reversibelt förlopp, kan dock kvarstå en längre tid.

  Riskfaktorer: > 14 dagars behandlingstid och ålder > 55 år.

 • Kan man inta alkohol när man äter denna medicin? Påverkar det behandlingen på något vis?

  Kan man inta alkohol när man äter denna medicin? Påverkar det behandlingen på något vis?

  Det går bra att ta alkohol, t ex. något glas vin eller så. Generellt är det ju så att mycket alkohol är en belastning för kroppen och därmed är det svårare att få bort infektionen – men det går bra att kombinera Furadantin med alkohol.

 • Kan man ta Furadantin 50 mg (för urinvägsinfektion) trots att man är gravid?

  Kan man ta Furadantin 50 mg (för urinvägsinfektion) trots att man är gravid?

  Det går bra fram till vecka 36. De sista 4 veckorna innan födsel (partum) och de fyra första veckorna efter födsel ska man inte äta Furadantin. Det finns fullgoda alternativ att äta under den tiden, exempelvis Trimetoprim. Tala med läkare om detta. Risken om man äter under fel tid, är att fostret har högre benägenhet att utveckla hemolytisk anemi. För mer info om graviditet och amning, se länken www.janusinfo.se (läkemedel och fosterskador).

 • Är magnesiumstearat (ett hjälpämne i Furadantin) animalisk eller vegetabilisk?

  Är magnesiumstearat (ett hjälpämne i Furadantin) animalisk eller vegetabilisk?

  Vegetabiliskt. Utvinnes ur palmolja.

 • Ska man ta Furadantin med mat?

  Ska man ta Furadantin med mat?

  Ja, det tas upp bättre då, och risken för biverkningar i form av illamående minskar.

 • Kan man krossa tabletterna?

  Kan man krossa tabletterna?

  Tabletterna kan krossas och blandas med lite vätska eller blandas i maten.

 • Kan man sola om man äter Furadantin?

  Kan man sola om man äter Furadantin?

  Det går bra.

 • Är det färgämne i tabletten?

  Är det färgämne i tabletten?

  Nej. Substansen ger den gula färgen. Inga färgämnen.

 • Kan Furadantin missfärga urinen?

  Kan Furadantin missfärga urinen?

  Ja, brunfärga. Det kommer från metaboliter (nedbrytningsprodukter) och är ofarligt.

 • Varför står det att man ska vara försiktig med behandling med Furadantin om man har diabetes?

  Varför står det att man ska vara försiktig med behandling med Furadantin om man har diabetes?

  Diabetes (liksom b-vitaminbrist och nedsatt njurfunktion) anges som en riskfaktor för utveckling av perifer neuropati.
  Diabetisker kan även ha sänkt njurfunktion. Starkt nedsatt njurfunktion ger för låg urinkoncentration i urinen, och en sämre effekt.
  Nedsatt njurfunktion ger också ökad risk för polyneuropati.

 • Innehåller Furadantin laktos?

  Innehåller Furadantin laktos?

  Ja.

 • Vad är hållbarhetstiden för uppblandat Ery-Max dosgranulat?

  Vad är hållbarhetstiden för uppblandat Ery-Max dosgranulat?

  Detta vet vi inte exakt men sannolikt är hållbarhetsförutsättningarna desamma som mixturen dvs., 14 dagar i kylskåp och 5 dagar i rumstemperatur. Detta är dock inget vi prövat eftersom det inte är aktuellt då man löser upp dospåsarna strax före de ska tas.

 • Dosdifferentiering mellan Ery-Max mitur och kapslar? Fel i FASS?

  Dosdifferentiering mellan Ery-Max mitur och kapslar? Fel i FASS?

  Det står rätt i FASS. Ery-Max kapslar innehåller av erytromycin. Ery-Max mixtur består av erytromycinetylsuccinat som efter absorption hydrolyseras till fritt erytromycin. Erytromycinsuccinat absorberas sämre än erytromycin. Följaktligen är det riktigt att man måste ge mer mixtur än kapslar för att komma upp i motsvarande serumkoncentration med mixturen.

 • Hållbarhet vid frysning?

  Hållbarhet vid frysning?

  Erytromycinet tål frysning så den verksamma substansen påverkas ej. Om mixturen klumpar sig efter frysning (förtjockningsmedel i mixturen) så blir det svårt att dosera och inte säkert att man får rätt dos. Då bör man skaffa en ny mixtur.

 • MIXTUR – Hållbarhet i rumstemperatur?

  MIXTUR – Hållbarhet i rumstemperatur?

  Ery-Max mixtur är hållbar antingen 14 dagar i kylskåp eller 5 dagar i rumstemperatur.

  Vid förvaring i rumstemperatur försämras smaken och mixturen blir beskare.

 • Kan man dela Ery-Max kapslar och ge till barn som väger mindre än 25-35 kg?

  Kan man dela Ery-Max kapslar och ge till barn som väger mindre än 25-35 kg?

  Vi har ingen dokumentation om kapslar till mindre barn och kan därför inte rekommendera det. Vi hänvisar till mixturen.

 • Kan man ge Ery-Max som enokarditprofylax till pc-allergiker?

  Kan man ge Ery-Max som enokarditprofylax till pc-allergiker?

  Erytromycin rekommenderas inte och har ej denna indikation. Den svenska rekommendationen vid endokaritprofylax till patienter med pc-allergi är clindamycin (Dalacin) 600 mg eller 15 mg/kg i endos 1 h före ingreppet. (ref Svenska Infektionsläkarföreningen, Harriet Hogevik).

 • Vad är gelatinkapseln gjord av?

  Vad är gelatinkapseln gjord av?

  Den är gjord av benrester från nöt och svin.

 • Kan Ery-Max kapslar delas?

  Kan Ery-Max kapslar delas?

  Ja, de kan delas och tas med exempelvis sylt eller kräm. Man får dock inte tugga sönder de små mikrokapslarna. Då försvinner det syraresistenta höljet och erytromycinet bryts ned av magsaften.

 • Kan man dricka alkohol med Ery-Max?

  Kan man dricka alkohol med Ery-Max?

  Det går bra att ta alkohol, t ex. något glas vin. Generellt är det ju så att mycket alkohol är en belastning för kroppen och därmed är det svårare att få bort infektionen.

 • Kan man ge Ery-Max via en PEG i magen?

  Kan man ge Ery-Max via en PEG i magen?

  Det finns inga direkta undersökningar gjorda på ventrikelsond, så vi kan inte garantera tillvägagångssättet. Vi har ingen erfarenhet av Ery-Max utan kan enbart redogöra utifrån ett allmänt resonemang.

  Flytande lösningar eller droppar (granulat givet som droppar/flytande) kan ges via ventrikelsond (PEG) och kortvarig upphettning till 34-37 grader innan givandet är OK. I sig kan alltså produkterna ges, det sker ingen nedbrytning innan läkemedlet når ventrikeln.

  Återigen kan vi dock inte garantera tillvägagångssättet med tanke på eventuellt igensättande av sond, då vi inte gjort någon undersökning, utan kunskapen ligger ute på enskilda kliniker.

 • Kapslar – innehåll av mjölkprotein?

  Kapslar – innehåll av mjölkprotein?

  En kapsel Ery-Max 250 mg innehåller 26 mg laktosmonohydrat.
  Det kan inte uteslutas att laktosmonohydrat som ingår i Ery-Max innehåller små rester av mjölkproteiner.

  Ery-Max granulat för oral susp 40 mg/ml innehåller naturidentisk = syntetisk körsbärsarom.

 • Animaliskt innehåll?

  Animaliskt innehåll?

  250 mg kapslar: Ja, gelatin i kapseln.

  Granulat till oral suspension: Innehåller inget material med animaliskt ursprung.

 • Ery-Max och p-piller

  Ery-Max och p-piller

  Medicinsk konsekvens:
  Vissa antibiotiska skulle i sällsynta fall kunna minska effekten av antikonceptionella medel genom att interferera med återupptag av okonjugerad steroid i tarmen. Härigenom skulle plasmanivåerna av aktiv steroid sjunka. Graviditeter har främst inträffat hos p-pillerbehandlade kvinnor som samtidigt intagit ampicillin, amoxicillin eller tetracykliner. Koncentrationerna för etinylestradiol kan ändras, men dessa förändringar anses ligga inom gränserna för normal variation och kan ej sättas i samband med minskad effekt av p-piller. Det finns fallrapporter om oönskade graviditeter hos kvinnor som tagit p-piller och samtidigt blivit behandlade med antibiotika, men med hänsyn till det stora antalet kvinnor som äter p-piller så är antalet fall relativt få. Det är däremot viktigt att kunden/patienten ser till att ta p-piller enligt anvisningarna, dvs. få i sig rätt mängd.

  Är kunden/patienten orolig för att bli gravid rekommenderar vi att använda annat p-skydd, t ex. kondom under den tid som antibiotikabehandlingen pågår. I mycket sällsynta fall kan Ery-Max ge upphov till ökad risk för hjärt-kärlmissbildningar under de tidiga veckorna av en graviditet (tom vecka 12).
  Denna riskhöjning är mycket liten, men ändå ett observandum. Därför rekommenderar vi att använda annat mekaniskt p-skydd, t ex. kondom, under den tid som Ery-Max behandling pågår.

  Rekommendation:
  Antibiotika kan generellt användas tillsammans med p-piller. Det kan inte uteslutas att effekten blir något lägre i sällsynta fall, främst med ampicillin, amoxicillin eller tetracykliner. Är kunden/patienten orolig för att bli gravid rekommenderar vi att använda annat p-skydd, t ex. kondom, under den tid som antibiotikabehandling pågår.

  I mycket sällsynta fall kan Ery-Max ge upphov till ökad risk för hjärt-kärlmissbildningar under de tidiga veckorna av en graviditet.

  Denna riskhöjning är mycket liten, men ändå ett observandum. Därför rekommenderar vi att använda annat mekaniskt p-skydd, t ex. kondom, under den tid som Ery-Max behandling pågår (tom vecka 12 under graviditeten).

 • Vad är skillnanden mellan Ery-Max tabletter och Abboticin Novum(=AN kräver dubbelt så hög dos)?

  Vad är skillnanden mellan Ery-Max tabletter och Abboticin Novum(=AN kräver dubbelt så hög dos)?

  Ery-Max innehåller magsyrasaftresistenta korn av erytromycin.
  Abboticin innehåller en pro drug, erytromycinsuccinat som efter absorptionen omvandlas (hydrolyseras) till erytromycin.

  Succinat absorberas sämre än erytromycin, vilket gör att man måste ge mer för att komma upp i samma plasmakoncentration.

  Det gör att dosen skiljer sig åt mellan produkterna, men med likvärdig effekt. Man måste ta dubbelt så mycket av Abboticin (succinat) som av Ery-Max. Det gör att risken för GI biverkningar kan anses vara högre än med Ery-Max.

  Ery-Max kapslar är den enda produkten på marknaden med denna formulering.

  För Ery-Max mistur gäller att den innehåller succinat precis som Abboticin tabletter, vilket gör att dosen där blir högre jämför med Ery-Max kapslar.

 • Vilken nedbrytning har penicilliner i infusionslösningar?

  Vilken nedbrytning har penicilliner i infusionslösningar?

  En studie av olika penicilliners nedbrytning i glukoslösning 5 % och natriumkloridlösning 0,9% samt en jämförelse av nedbrytningen i glaskolvar respektive de plastflaskor i vilka infusionslösningarna levererades visade följande.
  Startkoncentrationen var i samtliga fall ca 2 mg/ml. Penicillinlösningarna analyserades iodometriskt.

  % NEDBRYTNING:
  PENICILLIN LÖSNING I GLAS I PLAST EFTER TIM
  Ekvacillin Glukos 4,3 4,0 24
  Ekvacillin NaCl 2,7 2,7 24

 • Ekvacillin injektionsvätska – Vilket pH har Ekvacillin?

  Ekvacillin injektionsvätska – Vilket pH har Ekvacillin?

  Ekvacillin 10 %-ig lösning ligger på ett pH mellan 5 och 7.

 • Innehåller injektionspropparna latex?

  Innehåller injektionspropparna latex?

  Nej, Ekvacillin injektionsvätska innehåller inte latex i proppen.

 • Kan man blanda 3 g Ekvacillin i 100 ml NaCl?

  Kan man blanda 3 g Ekvacillin i 100 ml NaCl?

  Våra doseringsrekommendationer gäller för 1 gram respektive 2 gram. Att göra andra spädningar än de rekommenderade är naturligtvis rent tekniskt möjligt så länge man håller sig inom de koncentrationsintervall som våra rekommendationer omfattar. För klinisk användning kan vi dock endast svara för de spädningar och doseringar som anges i vår SPC och vår rekommendation är att de bör följas.

 • Hur lång tid tar det till maximal vävnadskoncentration vid kontinuerlig infusion av 1 g Ekvacillin?

  Hur lång tid tar det till maximal vävnadskoncentration vid kontinuerlig infusion av 1 g Ekvacillin?

  Vid infusion uppnås max Cp inom 10 minuter (terap nivå) Terapeutisk effekt håller 3 timmar efteråt.

  Vid kärlkirurgi: 1-2 g ges intravenöst 0,5-1 timme före operation, gärna i samband med inledning av anestesin, med upprepning 2-3 gånger första dygnet. Vid operationer som varar längre än 2-3 timmar rekommenderas förnyad preoperativ dos.
  Inga siffror finns i vävnad.

  Vid ortopedisk kirurgi: intravenöst en halvtimme före operationsstart. Samma dos upprepas efter tre timmar och ges 3-4 gånger. Totaldosen blir 3-6 g (Ekvacillin 2 g x 3).

 • Varför behövs inte Skyddsinfoblad för Ekvacillin, Doktacillin eller Bensyl-PC?

  Varför behövs inte Skyddsinfoblad för Ekvacillin, Doktacillin eller Bensyl-PC?

  Beredning av Ekvacillin, Doktacillin och Bensylpenicillin, pulver till injektions- och infusionsvätska sker i ett slutet system. Detta innebär att man tillsätter vätska till ett slutet system, skakar runt så att pulvret löser sig och drar sedan upp lösningen ur injektionsflaskan. När väl substansen är i lösning så är det ingen risk för damm och det är dammet som kan orsaka överkänslighetsreaktionerna via inandning. (ref Marita Ekblad Regulatory Affairs).

  Sökord: Skyddsdatablad, Skyddsinformationsblad, Bensylpenicillin.

 • Ekvacillin injektionsvätska – Hemodialys?

  Ekvacillin injektionsvätska – Hemodialys?

  Max 50 % av normaldosering/dygn. Dosen ges efter dialys. Vanlig dosering 1 g x 3 vid dialys.

  Serumkoncentrationen behöver ej mätas (möjligen ur effektsynpunkt, men ej ur biverkningssynpunkt) (om mätning, skall den göras innan dialys).
  Om dialys görs 3 ggr/vecka bör man ej ge mer än 1 g x 3. Vid dialys oftare kan dosen ev höjas i ”krisfall”.

  Lägre dosering tex. 0,5 g 3 kan även bli aktuell (om 1 g x 3 skulle varit fallet hos frisk patient) dvs. 50 % av normaldosering.

 • Hur påverkas njurfunktionen?

  Hur påverkas njurfunktionen?

  Inga dosrestriktioner vid nedsatt njurfunktion.

 • Kan Nebcina och Ekvacillin sprutas in samtidigt i en CVK?

  Kan Nebcina och Ekvacillin sprutas in samtidigt i en CVK?

  Vi måste avråda från att ge dessa preparat samtidigt, då det kan bildas ett svårlösligt salt, så att en fällning uppstår i ventilen.

  Tobramycin kan också via sina hydroxyl- och primära aminogrupper inaktivera penicillinet.

 • Enligt schema ska för iv injektion 2 g spädas i 40 ml. Ampullen rymmer endast 30 ml – hur göra?

  Enligt schema ska för iv injektion 2 g spädas i 40 ml. Ampullen rymmer endast 30 ml – hur göra?

  Fyll en spruta med 40 ml spädningsvätska. Tillsätt så mycket vätska som ryms i ampullen och blanda med sprutan (dra och ner några gånger, skaka lite lätt) tills pulvret har löst sig. Se till att tryckutjämna ordentligt.

  (Av produktionstekniska skäl har vi inga möjligheter att ändra förpackningsstorleken.)

 • Går det bra att späda med mindre mängd vatten (hälften)?

  Går det bra att späda med mindre mängd vatten (hälften)?

  Nej, löser sig visserligen men lösningen blir inte isoton utan hyperton. Vi förordar att man så långt som möjligt följer våra beredningsrekommendationer.

 • Vi har av misstag gett injektionen extravasalt – vad göra?

  Vi har av misstag gett injektionen extravasalt – vad göra?

  Ekvacillin är mycket kärlretande men om man av misstag injicerat utanför kärlet är det ingen anledning till åtgärd. Observation för flebit.

 • Hur mycket ampicillin natrium går det på 1 g ampicillin?

  Hur mycket ampicillin natrium går det på 1 g ampicillin?

  125 mg ampicillin motsvarar 133 mg ampicillin natrium
  250 mg ampicillin motsvarar 266 mg ampicillin natrium

  Bakgrund: Apoteket har rätt att göra s k omformuleringar av substanser för sjukhusbruk. I detta fall ville man ta fram ampicillin suppositorier av annan styrka än den vi tillhandahåller. När det gäller kompositionen så är natriumcaprat tillsatt för att öka absorptionen av ampicillinet ovh bi kan inte svara för hur en ändring av koncentrationen påverkar biotillgängligheten, eftersom vi inte har studier på detta.

 • Vilka blandbarhetsinstruktioner gäller för Doktacillin?

  Vilka blandbarhetsinstruktioner gäller för Doktacillin?

  DOKTACILLIN KAN BLANDAS MED FÖLJANDE ELEKTROLYTER:
  Koksalt/NaCl 9 mg/ml
  NaCl-acetat
  Ringer, Ringer-acetat (+special)
  Ringerdex

  DOKTACILLIN KAN BLANDAS MED:
  Kolhydrater och kylhydrater med elektrolyter (se Ekvacillin) t.ex. Glukos, men hållbarheten blir mycket begränsad (mindre än 3 timmar). Om möjligt är det bättre att använda rena elektrolytlösningar.

  DOKTACILLIN KAN EJ BLANDAS MED FÖLJANDE ELEKTROLYTER:
  Natriumbikarbonat
  Dextranlösningar
  Aminosyrelösningar

  pH
  pH = 9 – 10
  2008-06-26/HVF

 • Innehåller injektionspropparna latex?

  Innehåller injektionspropparna latex?

  Nej.

 • Varför blir Doktacillinlösningen gulaktig?

  Varför blir Doktacillinlösningen gulaktig?

  Doktacillinlösningen kan ibland vara/bli något gulaktig. Detta beror på nedbrytningsprodukter och lösningen blir således mera gul med tiden.

  Under förutsättning att hållbarhetsdatum ej passerats och att lösningen används enligt våra instruktioner är detta inget att bry sig om – helt normalt.

 • Internationella enheter (IE)?

  Internationella enheter (IE)?

  1 mg = 871 IE
  375 mg = 0,33 MIE
  500 mg = 0,44 MIE
  750 mg = 0,65 MIE
  1 g = 0,87 MIE

 • Varför behövs inte Skyddinfoblad för Ekvacillin, Doktacillin eller Bensyl-PC?

  Varför behövs inte Skyddinfoblad för Ekvacillin, Doktacillin eller Bensyl-PC?

  Beredning av Ekvacillin, Doktacillin och Bensylpenicillin, pulver till injektions- och infusionsvätska sker i ett slutet system. Detta innebär att man tillsätter vätska till ett slutet system, skakar runt så att pulvret löser sig och drar sedan upp lösningen ur injektionsflaskan. När väl substansen är i lösning så är det ingen risk för damm och det är dammet som kan orsaka överkänslighetsreaktionerna via inandning. (ref Marita Ekblad Regulatory Affairs AstraZeneca)

  Sökord: Skyddsdatablad, Skyddsinformationsblad, Bensylpenicillin.

 • Vid vilken serumkonc uppstår kramper?

  Vid vilken serumkonc uppstår kramper?

  Kramper är en mycket sällsynt biverkning för ampicillin. Det finns två fall i litteraturen som rapporterar kramper hos vuxna som uppstått vid serumkonc över 140 mikrog/ml. Det finns inga data gällande barn.

 • Hur är blandbarheten med Heparin?

  Hur är blandbarheten med Heparin?

  Heparin går bra att blanda med Doktacillin. Däremot bör Heparin ej blandas med infusionsvätskor som innehåller aminoglykosider, tetracykliner, erytromycin, vankomycin eller polymyxin.

 • Hur bör dosen korrigeras vid njursjukdom?

  Hur bör dosen korrigeras vid njursjukdom?

  Njursjuk patient generellt: Förlängd halveringstid (4-6 tim). OK att använda rekommenderad dygnsdos med ändra dosintervallet.
  Mild njursjukdom: dosera var 6:e timme.
  Medelsvår: dosera var 8:e timme
  Svår: dosera var 12:e timme
  Normal halveringstid är 55-60 min.

 • Vad är stabiliteten i färdig beredd lösning?

  Vad är stabiliteten i färdig beredd lösning?

  Vi har inte hittat någon uppgift om stabiliteten i beredda lösningar. Den enda uppgift vi har är att beredningar avsedda för injektion skall användas omedelbart. Detta tyder på att stabiliteten är låg varför vi rekommenderar att ni tillverkar beredningen i anslutning till användandet.

 • Jag har en gravt överviktig patient på över 110 kg. Kan jag ge dubbel dos pcV? Dvs 2 gram x3? Det står inget nämnt i Fass såvitt jag kan se.

  Jag har en gravt överviktig patient på över 110 kg. Kan jag ge dubbel dos pcV? Dvs 2 gram x3? Det står inget nämnt i Fass såvitt jag kan se.

  Behövs ej. Ge vanlig dos med 1 g x3 -det räcker.

 • Tonsillit. Jag har hört att 2 dos kan vara tillräckligt ibland. Vad är din åsikt?

  Tonsillit. Jag har hört att 2 dos kan vara tillräckligt ibland. Vad är din åsikt?

  Ur farmakokinetisk synpunkt är 3 doser bättre men de flesta studier är gjorda på 2 dos så det går också bra men kanske högre recidivrisk.

 • Pneumoni. Ges pcV efter initial bensylPC behandling på sjukhus?

  Pneumoni. Ges pcV efter initial bensylPC behandling på sjukhus?

  Ja, så fort patienten mår bättre. Feberfrihet behövs ej utan vi bedömer med avseende på hela kliniska bilden.

 • Pneumoni. Som jag uppfattar det är det helt i sin ordning behandla på en vårdcentral med pcV så länge patienten uppvisar symtom som ger högst en poäng på CRB 65 och alltså har status som inte kräver sjukhusvård?

  Pneumoni. Som jag uppfattar det är det helt i sin ordning behandla på en vårdcentral med pcV så länge patienten uppvisar symtom som ger högst en poäng på CRB 65 och alltså har status som inte kräver sjukhusvård?

  Ja

 • Pneumoni. Som allmänläkare på en vårdcentral- man vill ju ofta gå lite bredare för att vara säker. Kan jag känna mig trygg med pcV behandling vid en pneumoni?

  Pneumoni. Som allmänläkare på en vårdcentral- man vill ju ofta gå lite bredare för att vara säker. Kan jag känna mig trygg med pcV behandling vid en pneumoni?

  Ja, men om patienten har KOL i botten ge istället amoxicillin. Vid stark misstanke om mycoplasmapneumoni ge erythromycin eller doxycyklin men dessa läker även utan antibiotika.

 • Tonsillit. Pneumoni. Vad är rekommenderad behandlingstid med Kåvepenin?

  Tonsillit. Pneumoni. Vad är rekommenderad behandlingstid med Kåvepenin?

  10 dagar för tonsillit , 7 dagar för pneumoni.

 • Patienter klagar över förmodad allergi mot penicillin. Hur kan man göra i sådana fall? Bör annat sättas in eller bör provokationstest göras?

  Patienter klagar över förmodad allergi mot penicillin. Hur kan man göra i sådana fall? Bör annat sättas in eller bör provokationstest göras?

  Om patienten haft en snabb allergisk reaktion med svullnad och nässelutslag skall inte pc återinsättas. Vid sena besvär och lindriga exanthem kan ny behandling ges med penicillin.
   
  Vid osäkerhet kan patíenten testas för pc-allergi.